Kuva: Francois Perthuis

Kuva: Francois Perthuis

Atlas – BK-46 16.9.11